Πολιτική ποιότητας

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΡΟΣΗΜΟ»

Το Σύστημα Ποιότητας του Φροντιστηρίου «ΟΡΟΣΗΜΟ» στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με την καλύτερη δυνατή οριοθέτηση των προδιαγραφών που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

            Η Διοίκηση του Φροντιστηρίου δεσμεύεται να παρέχει:

            1)   Κάθε δυνατή υποστήριξη για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική
                  Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433

            2)   Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της μέσω:

                  α)   Της καθιέρωσης και παρακολούθησης αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας

                  β)   Της μετάδοσης σε όλο το Προσωπικό (Διοικητικό και Διδακτικό) της σημασίας για την ικανοποίηση των
                        απαιτήσεων των Γονέων/Κηδεμόνων και των μαθητών, καθώς και της υφιστάμενης Νομοθεσίας

                  γ)   Της ανασκόπησης της πορείας του Συστήματος Ποιότητας σε προκαθορισμένα και τακτά χρονικά
                        διαστήματα

                 δ)   Της παρακολούθησης και της διάθεσης των απαραίτητων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

 

            Το Φροντιστήριο με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας στοχεύει:

            1)   Στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών – Κηδεμόνων και Κράτους

            2)   Στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων & υλικών πόρων που διαθέτει

            3)   Στην απόλυτη εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων της Νομοθεσίας στα πεδία των δραστηριοτήτων του

            4)   Στη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζομένου Συστήματος Ποιότητας, μέσα από την παρακολούθηση και την
                  μέτρηση της απόδοσης των Εκπαιδευτικών Διεργασιών.

 

            Έτσι επενδύει:

            1)   Στο ανθρώπινο δυναμικό του

            2)   Στον εξοπλισμό που απαιτείται

            3)   Στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ότι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις Εκπαιδευτικών και
                  Διοικητικών Πεδίων.

 

            Η Διοίκηση του Φροντιστηρίου καλεί όλο το προσωπικό:

            1)   Να εφαρμόζουν σωστά και σε συνεχή βάση τον παρόντα Οδηγό Σπουδών

            2)   Να προτείνουν βελτιώσεις σε οποιονδήποτε Τομέα

            3)   Να διαπιστώνουν και να προλαμβάνουν τα λάθη τους

            4)   Να δουλεύουν ως ομάδα σεβόμενοι τις προτεραιότητες του καθένα.

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2010

Η Διοίκηση του Φροντιστηρίου

Ι. ΔΗΜΟΒΕΛΗ – Σ. ΠΟΥΤΑΣ – Ι. ΣΑΜΩΤΑΣ – Ι. ΓΚΑΝΤΑΡΑ